PANTHEON Manufacture

Zbuloni potencialin tuaj të të dhënave

PANTHEON Manufacture është një sistem informacioni të biznesit ERP,  i projektuar për kompanitë e prodhimit të orientuar në kërkim të stabilitetit, funksionaliteve të avancuara, dhe përshtatshmëri të sistemit . Një gamë e gjerë e funksionaliteteve e bën këtë sistem e dobishme për të gjithë punëtorët në kompani, nga menaxhmenti tek shitjet sidhe departamentet e kontabilitetit. Përveç kësaj, ju gjithashtu mund të përfitojni nga karakteristikat e inteligjencës biznesore (dashboards, alaizat, raportet, planifikimi etj.).

Prodhimtaria e thjeshtë

Përdorni PANTHEON për të trajtuar të gjitha proceset në prodhim të thjeshtë  dhe planifikim të burimeve sidhe orareve. Dritarja e Urdhëresës së Punës  është pika e fillimit për menaxhimin e proceseve të prodhimit. Ajo gjithashtu ofron një specifikim transparent të të dhënave në lidhje me prodhimin e urdhëresave të punës.

Planifikimi dhe oraret e resurseve të prodhimit

Oraret në PANTHEON MF janë një planifikim kohorë i detajuar  dhe koordinimi i afateve kohore të prodhimit dhe menaxhimit efektiv të burimeve. Kjo kryhet nëpërmjet planifikimit operacional të prodhimit  duke marrë parasysh specifikimit e të dhënave, në veçanti nga operacionet teknologjike prodhuese .

Menaxhimi i njësive prodhuese

Përmes sistemit të ekzekutimit të prodhimit (Manufacuring Execution System MES), PANTHEON MT rrit fluksin e informacionit, duke minimizuar mundësinë e gabimit njerëzor, dhe krijimin e një lidhje të drejtpërdrejtë në mes të nivelit më të ulët të prodhimit, kontabilitetit, drejtuesve, dhe departamenteve  tjera

Vlerësimi dhe analiza e kostove në prodhim

Vlerësimet e kostos  përdoren për të krijuar vlerësimet e përafërta të çmimit të produkteve të prodhuara dhe të ndërtuara. Të dhëna mirren nga kostot e vlerësimit direkt të materialit dhe punës (normativat)  të cilat janë të listuara në specifikimet themelore produktit.

Fillimisht, ne kemi përshtatur menaxhimin e inventarit duke mundësuar kontroll të përsosur  materiale, pasqyrë të soqeve dhe alokimeve materiale. Tani ne menaxhojmë të gjitha proceset: Kalkulimet, kuotat, porositë, printimet e dokumentacionit të punës, menaxhimin e inventarit, faturimin dhe operacioneve financiare dhe  personelin.

Niro Steel d.o.o.

PANTHEON Manufacture gjithashtu përfshinë të gjitha funksionalitetet bazike dhe të avancuara të PANTHEON Enterprise.

 

Pasqyra e funksionaliteteve bazike (SE) Pasqyra e funksionaliteteve të avacuara (ME)

Rregullimet Legjislative

PANTHEON është përshtatur rregullisht dhe është përditësuar në përputhje me të gjitha ndryshimet legjislative (listën e pagave, tatimin mbi të ardhurat, TVSH ejt.). Përditësimet e programit bëhen sa herë që ligjet dhe rregulloret ndryshojnë dhe ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në përdorimin e programit sidhe mënyrën e punës . Programi përditësohet automatikisht nga interneti për të gjithë përdoruesit – shpejt dhe thjesht

Bizneset Internacionale

PANTHEON është i lokalizuar në përputhje me legjislacionin dhe rregulloret e një numri të madh vendesh, duke mundësuar përdoruesve për të arritur përputhshmërinë kur bëjnë biznes në vendet e huaja. Për nevojat e përdoruesve në vendet e huaja, nërfaqja është përkthyer dhe e lokalizuar në një numër të gjuhëve të huaja.  Më në fund  është bërë e mundur për të planifikuar dhe monitoruar operacionet për një grup ndërkombëtar të kompanive me një program të vetëm!

Mikqyrje e shkëqyeshme e operacioneve

Versionet e avancuara të PANTHEON funksion të fuqishëm përmbajnë funksionalitete të analizave  të biznesit që ofrojnë pasqyrë të operacioneve në të gjitha nivelet e kompanisë. Menaxherët dhe drejtuesit e kompanisë gjithmonë kanë një pasqyrë të përmbledhur të operacioneve të kompanisë, kështu që informacionet e rëndësishme nuk duhet të mblidhen nga shumë burimeve të ndryshme.

Zgjedhe shtesë vertikale

Një numër i madh i zgjidhjeve vertikale për PANTHEON zhvilloen nga  Datalab sidhe partnerët tonë të pavarur, janë në dispozicion për të adresuar nevojat specifike të përdoruesve. Në këtë mënyrë, përdoruesit mund të përmirësuar dhe plotësojnë PANTHEON-in me zgjidhje sipas nevojës.

Pa investime në infrastrukturën e IT

PANTHEON Manufacture mund të përdoret gjithashtu pa investime në infrastrukturën e  IT-së, mirëmbajtje dhe implementim. Me PANTHEON Hosting, e vetmja gjë që përdoruesit i duhet është një kompjuter me një lidhje interneti; infrastruktura e mbetur është në nodhet në internet. PANTHEON Hosting siguron një mënyrë shumë të volitshme, të sigurt, dhe të besueshme për të përdorur programin tonë.

Si të filloni ta përdorni PANTHEON Manufacture?

Na kontaktoni

Na telefononi në: +381 38 749 045 ose na shkruani në: sales@datalabks.com

Demo provuese

Plotësoni formën dhe përdorni DEMO verzionin, të cilin mund ta bëni upgrade në verzone të licensuara.

Regjistrohu për kurse

Kontrolloni listën e kurseve të organizuara nga Akademia e  Datalab.

Çmimet e  PANTHEON Manufacture

PANTHEON Hosting

Të dhënat e futura në softuerin PANTHEON  (p.sh. faturat, inventari, kontabiliteti,  lista e pagave, etj), ruhen në një bazë të dhënash, e cila zakonisht është e vendosur në një server të dedikuar. Serveri është gjithmonë aktiv në mënyrë që të dhënat të jenë vazhdimisht në dispozicion. Përveç kësaj, janë marrë masat e duhura të sigurisë për të parandaluar humbjen e të dhënave , në nivelin e serverit të tilla si backup, mbrojtjen fizike dhe softuer të posaçëm. PANTHEON Hosting paguhet si një normë fikse mujore dhe përfshin përdorimin e softuerit, përditësimet legjislative, të dhënat e arkivimit dhe serveri me qira.

Më shumë për PANTHEON Hosting

Blerja e PANTHEON-it

Në rast se ju vendosni për të blerë programin, ai do të jetë i instaluar në kompjuterin apo serverin tuaj dhe juve do të ju duhet  për të bërë Upgrade rregullisht softuerin për versionet e reja (ndryshimet legjislative dhe funksionalitete të reja) dhe për të siguruar arkivimin e të dhënave . Shuma e blerjes do të zgjidhet në një këst të vetëm dhe programi do të jenë pronë e juaj. Ju do të ngarkoheni me një shumë vjetore për përditësimet e programit.

Na kontaktoni në +381 38 749 045

Telefonino konsulentët tanë dhe së bashku ju do të përzhidhni një zgjedhje të përshtatshme për optimizimin e proceseve biznesore në kompaninë tuaj.