PANTHEON Specific Solutions

Zgjidhje shtesë për fusha të veçanta të biznesit

Për shkak të nevojave specifike të përdoruesve të PANTHEON në dispozicion në një numër të madh të zgjidhjeve vertikale, të zhvilluara nga Datalab, si dhe kompani të pavarura partnere. Kështu, përdoruesit mund të ndërtojnë dhe të plotësojë zgjidhjet e saj PANTHEON specifike.

 Partnerët për zhvillimin e zgjidhjeve shtesë

Në listën e mëposhtëme mund të shihni zhidhje nga partnerët për zhvillim të Datalab. Përshkrimi i një zgjidhje vertikale gjithashtu përfshinë detaje të kontakteve që ju mundësojnë blerjen e tyre.Zgjidhje specifike vertikale mund të blihen nëpërmjet portalit Datalab Market.

Për t’u lidhur me bazat e të dhënave të PANTHEON-it me anë të  zgjidhjeve të jashtëme vertikale është e nevojshme që të keni  PANTHEON konektor licensa.

Licensat Konektor

To connect PANTHEON databases with external vertical solutions require a license connector.

Për të lidhur data bazat e PANTHEON-it me zgjidhje vertikale nevojitet një licensë konektor (lidhëse).

Datalab Market

Vendi ku zhvilluesit e pantheonit i prezantojnë shtesat e zhvilluara për PANTHEON me çmime dhe procesin e blerjes.

 

Zgjidhje të tjera  në PANTHEON

 

Datalab CHRONOS

 

 

Datalab CHRONOS

Paketë softuerike, e cila tregon kohën e punës së të punësuarve.

Datalab OTOS

 

 

Datalab OTOS

Pakteta sofuerike, e cila sinkronizimin automatik të databazave të PANTHEONIT.

Na telefononi në: 038 749 045

Kontaktoni konsulentët tanë dhe së bashku do të gjejmë zgjidhjen e përshtatëshme për optimizimin e poceseve biznesore në kompaninë tuaj.