Udhëheqja me njësitë prodhuese – PANTHEON MT

Rrjedhja e shpejtë e informacionit dhe udhëheqja e qartë e dokumentacionit janë të rëndësisë së lartë për çdo ndërmarrje. Shumë ndërmarrje prodhuese kanë probleme, para së gjithash në relacionin në mes të sektorit prodhues - celulës prodhuese, ku poashtu duhet të dokumentohet puna. Shpeshherë ky dokumentacion gjindet në letër dhe ka këto mangësi; është i paqartë, ka mundësi të rritur të futjes së gabimeve, shpenzimet e kontabilitetit janë më të mëdha për shkak të futjeve të dyfishta.

Për tejkalimin e këtyre problemeve e kemi zhvilluar licencën – PANTHEON Manufacture Terminal (MT), e cila i eleminon të gjitha të metat e dokumentacionit klasik në letër. PANTHEON MT fut dokumentacionin elektronik në sektorin prodhues dhe në këtë mënyrë e përmirëson bartjen e informaciont, zvogëlon mundësinë e gabimeve njerzore dhe e mundëson lidhjen direkte me kontabilistin, drejtorin dhe departamentet tjera.

PANTHEON Manufacture Terminal (MT)

PANTHEON Manufacture Terminal përmban këto funksionalitete:

  • Lëshimi i materialeve, futja e materialeve, pasqyra e punës materiale të specifikimeve prodhuese në Urdhëresë Pune, pasqyra e futjes së materialit të shpenzuar në Urdhëresë Pune
  • Futja e punës së realizuar, futja e punës, pasqyra e operacioneve të specifikimeve prodhuese në Urdhëresë Pune, pasqyra e punës së futur në Urdhëresë Pune
  • Futja e punës së kryer sipas punëtorëve, pranimi i prodhimeve të përfunduara, pasqyra e pranimeve në Urdhëresë Pune
  • Forma për regjistrimin e punëtorëve në operacionet individuale dhe bartja automatike në Urdhëresë Pune
Për shkak se licenca MT i është dedikuar ekskluzivisht dokumentacionit elektronik, ka çmim shumë të volitshëm. Licencimi i verzionit MT, është i mundshëm vetëm për shfrytëzuesit që kanë licencë MF.

Si të filloni me përdorimin e PANTHEON Manufacture?

Na kontaktoni

Na telefononi në: +381  38 749 045 ose na shkruani në sales@datalabks.com

Verzionet Provuese DEMO

Mbushni formën dhe filloni të përdorni DEMO verzionet, të cilat munedi më vonë të i licensoni.

Regjistrohuni per Trajnime

Kontrolloni pör kurset e organizuara nga Datalab Akademia, për kompanitë prodhuese.

Na telefonini në: +381 38 749 045

Telefonini konsulentët tanë, dhe bashkarisht do të gjeni zhidhje të përshtatshme pë optimizimin e poceseve biznesore në kompaninë tuaj.