Pasqyrat e performancës në monitorin tuaj

Versionet e avancuara të PANTHEON (nga licenca ME e tutje) posedojnë tipare dhe funksionalitete të fuqishëme për analiza biznesore të cilat ofrojnë pasqyra të operacioneve në të gjitha nivelet e kompanisë. Kështu menaxheret dhe ekzekutivi i kompanisë çdo herë kanë pasqyra të sakta të operacioneve të kompanisë, sidhe mbledhin informata kyçe për nevjat afatgjata nga një numër i madh i burimeve. Me një klikim të vetëm informatat dhe analizat mund të eksportohen në e-mail ose tabela në MS Excel

Pasqyra e operacioneve në kompani mund të përshtatet nevojave të punëtorëve. Psh. drejtorët, menaxherët e shitjeve, dhe kontabilistët, të gjithë shohin të dhëna të ndryshme që kanë të bëjnë veçanërisht me punën e tyre. Informacioni mund të prezantohet në formë të thjeshtë në shumë mënyra specifike për punonjësit e caktuar. Pasi që inteligjenca biznesore është e integruar në PANTHEON, nuk ka nevojë për adaptime ose programime shtesë.  Integrimi jashtë paketës (Out-of-the-box integration) me sistemin kryesorë gjithashtu nënkupton çmim më të vogël dhe më pak kosto të mirëmbajtjes.

Një shembull i analizave që më së shumti përdoren nga menaxherët ose ekzekutivi:

 • Pasqyra e punëve të kryera me projekte
 • Shpërndarja relative e arkëtimeve të hapura.
 • Arkëtimet dhe pagesat
 • Segmentet ku ndodhen projektet
 • Rezultatet mujore të punës
 • Shifrat e përafërta nga borxhet dhe kërkesat

Në këtë mënyrë, drejtori i kompanisë i sheh vetëm të dhënat më të rëndësishme për të, përderisa detajet u lihen stafit mbështetës.

Analize

 

Analiza

Analizat ZEUS i përgjigjen përdoruesve me kërkesa të mëdha, sidhe me funksionin drag-and-drop edhe përdoruesve me kërkesa më të vogla. Edhe përdoruesit me më pak kërkesa mund ti shfrytëzojnë plotësisht avantazhet e të gjitha mundësive që ofron vegla e analizave ZEUS. Mundësitë analitike të ZEUS Analizave tregohen tek rrotullimi i tabelave dhe rrotullimi i grafikëve që ofron funksione siç janë: drill down, rrotullimi i dimensioneve, sidhe shumë funksionalitete shtesë përfshirë drill through(lidh me dokumentet burimore dhe regjistrat), indekset, eksportimi në Excel dhe ruajtja.

Pasqyra e veçorive
 • Përdoret lehtë (drag-and-drop)
 • Pivot tabelat me komplet funksionalitetet OLAP (drill down, pivot, filtrim, etj.)
 • Fushë e gjerë e konfigurimeve (sortim, limite, indekse, shuma, etj.)
 • Konfigurimet mund të ruhen dhe të përdoren përsëri
 • Analizat e sasive, vlerave, ndryshimeve të çmimeve, etj.
 • Strukturë e lehtë e modulit (shitjet, prokurimet, financat, stoqet, etj.)
 • Eksport në Excel me një klik
 • Grafik pivot me komplet funksionalitet OLAP functionalities (drill down, pivot, filtrim, etj.)
 • Paraqitje grafike (kolona, rreshta, pie, fusha, etj.)
 • Analizë 3D e grafikëve
 • Export me një klik i grafikëve në .gif fajlle
 • Funksioni Drill through – bën lidhje me dokumentet dhe regjistrat e përfshira në analiza
 • Analiza ditore, mujore, me çerek, vjetore

 

Analiza

Poslovna poročila

 

Raportet biznesore

Udhërrëfyesi kryesorë për zhvillimin e raporteve u ofron përdoruesve lehtësi maksimale të përdorimit. Për këtë arsyet, kemi zhvilluar një proces për krijimin e raporteve në katër hapa. Mund të krijohen raporte të përshtatura për kompaninë tuaj në vetëm katër hapa të thjesht duke përdorur tipe të raporteve të paradefinuara me disa konfigurime shtesë. Natyrisht, raportet mund të printohen, ruhen, ose eksportohen në excel. Raportet mund të përdoren për të shfaqur të dhëna në tabela apo grafike.


Pasqyra e veçorive
 • I lehtë pë ra përdorur (“ZEUS raporte në katër hapa”)
 • Fushë e gjerë e raporteve të paradefinuara
 • Fushë e gjerë e konfigurimeve shtesë (sortime, limite, indekse, shuma, etc.)
 • Konfigurimet mund të ruhen dhe të përdoren përsëri
 • Analizat e sasive, vlerave, ndryshimeve të çmimeve, etj.
 • Strukturë e lehtë e modulit (shitjet, prokurimet, financat, stoqet, etj.)
 • Eksport në Excel me një klik
 • Paraqitje grafike (kolona, rreshta, pie, fusha, etj.)
 • Analizë 3D e grafikëve
 • Analiza ditore, mujore, me çerek, vjetore
 • Udhëzime përmbledhëse për përdorues me shembuj dhe shpjegime të hollësishme të çdo raporti

 

Raporti i biznesit PDF

Nadzorne plošče

 

Inteligjenca Biznesore – Dashboard-et

Dashboards (paraqitja grafike) u japin menaxhmentit, analistëve, dhe ekzekutivit një vegël për të parë proceset brenda kompanisë. Dashtords janë shumë të lehta për tu përdorur, dhe funksionet mund të përshtaten nevojave dhe përdorimit të përdoruesve individual. Në këtë mënyrë, është e mundur njëkohësisht adaptimi i sistemit me nevojat a një drejtori i cili ka nevojë vetëm për indikatorët dhe të dhënat kyçe si dhe një analisti financiar i cili kërkon më shumë të dhëna të detajuara dhe specifike. Përdoruesit mund të krijojnë çfarëdo sasie të dashboard-ëve të përshtatura për ta, ekziston gjithashtu një numër i dashboard-ëve të paradefinuara. Me anë të dashboard-ëve të paradefinuara, ku janë të futura formulat parametrat dhe metodat për shfaqjen e operacioneve të kompanisë, gjithçka çfarë përdoruesve iu nevojitet për për të marr një pasqyrë të operacioneve është të fusin të dhënat. Nuk ka më nevojë që informatat kyçe të mblidhen nga shumë lokacione të shpërndara gjithandej ose të kopjohen nga dokumente të ndryshme. Dashboard-et e PANTHEON mbledhin të dhënat automatikisht dhe shfaqin ato në mënyrë të lehtë për tu kuptuar në monitorin përdoruesit.

Pasqyra e veçorive
 • Pamje në shumë forma: grafik, tabela, numërues, tabela dhe grafike rrotulluese, pamje të përshtatura ARES, dhe harta duke shfrytëzuar GOOGLE MAPS
 • Dashboard-e të paradefinuara
 • Krijohen shumë lehtë edhe Dashboard-e të veçanta për nevoja të veçanta.
 • Shfaqje e të dhënave OLAP ose SQL
 • Disa nga dashboard-et e paradefinuara:
  • efikasiteti i operacioneve
  • raportet e likuiditetit
  • raportet e borxhit
  • raportet e profitit
  • raportet e aktiviteteve
  • raportet financiare Zmijewski Model
  • raportet financiare Chesser Model
  • raportet financiare Kralicek Quicktest
  • raportet financiare Altman Z-score
  • pasqyrë e shpejtë e raporteve biznesore

 

Shitjet sipas vendit

Načrtovanje

 

Planifikimi

Our users’ wish for ease-of-use was also applied to the development of a module for planning. Planning can be done for the following areas: sales, procurement, payroll and financials. Plans can be generated for any number of periods and using a wide range of parameters (partners, countries, items, categories, departments, etc.). Indexes, differentials and cumulatives are used to quickly create comparisons between planned and actual realization. Planning is rounded out by advanced tools such as the Plan Generator, which automatically creates plans on the basis of past realization and percentage upturns/downturns.

 

Pasqyra e veçorive
 • Lehtë për tu përdorur
 • Planifikim i detajuar dhe i përshtatur për kompaninë tuaj duke përdorur një fushë të gjerë parametrash
 • Strukturë e lehtë për tu kuptuar e modulit (shitjet, prokurimi, financat, stoqet, etj.)
 • Vegla Gjenerimi i Planit (Plan Generation) – për planifikim të lehtë (automatik) në bazë të realizimeve të kaluara
 • Export me një klik në Excel
 • Përgatitje e lehë e krahasimeve ndërmjet realizimeve të tanishme dhe atyre të planifikuara (diferencialet, indekset, komulativët, etj.)
 • Linqe (lidhje) tek regjistrat e përdorur në planifikim
 • Planifikim ditorë, mujor, me çereke dhe vjetorë

 

Buxheti

Na kontaktoni (038) 749 045

Telefononi konsulentët tanë dhe së bashku do të gjeni zgjidhje të përshtatshme për optimizimin e procesit të biznesit në kompaninë tuaj.