Funksionalitetet e sistemit PANTHEON Manufacture për prodhimtari

PANTHEON Manufacture menaxhon të gjitha proceset e prodhimit të thjeshtë, planifikimin e burimeve prodhuese si dhe planifikimin kohorë, gjithashtu vlerësimet e kostove dhe analiza e urdhëresave të punës të përdorura në prodhimtari.

Jednostavna proizvodnja

Prodhimtaria e Thjeshtë

Dritarja Procesi Urdhëresat e punës është pika e fillimit për menaxhimin e proceseve të prodhimit. Ajo gjithashtu ofron një specifikim transparent të të dhënave në lidhje me prodhimin e urdhëresave të punës. Statuset e urdhëresave të punës përcaktojnë  karakteristikat e hollësishme të statusit të një urdhërese pune në procesin e realizimit, nga hapja deri në përfundim, dhe sigurojnë transparencë të rritur dhe pasqyra të sakta të procesit të përmbushjes së urdhëresave të punës. Urdhëresat të punës zakonisht përparojnë përmes një sërë statusesh : Planifikimi, Hapja, Rezervimi, Lëshimi, Në progres, Pjesërisht i plotë dhe i Kompletuar. Një sistem kodimi me ngjyr përdoret për statuset në mënyrë që të bëhet puna më shpejtë dhe më lehtë.

Tiparet kryesore:

  • Futja e punës së përfunduar nga të punësuarit.
  • Analizë kuantitative dhe e kostove e punës se mbaruar.
  • Futja e të dhënave lidhur me produktet e përfunduara dhe pranimi në depo.
  • Pranimi e kombinuar bët të mundur të rilëshohen materialet dhe raportimi i punëes se kompletuar duke përdorur të dhëna normative nga urdhëresat e punës.
  • Futje e shpejt e të gjitha livizjeve të materjaleve (lështimi i materialeve nga depot tek urdhëresat e ndryshme të punës.)
  • Futja e të gjitha të dhënave në punën e kryer (gjithashtu nga të punësuarit)
  • Tranfer i artikujve nga urdhëresa të ndryshme të punës tek depot e produkteve.

Sistemi PANTHEON Manufacture gjithashtu përfshinë të gjitha funksionalitetet bazike dhe të avansuara të PANTHEON Enterprise. Pasqyra e tipareve bazike(SE) Pasqyra e tipareve të avansuara(ME)

Proizvodnja s planiranjem i terminiranjem

 

Planifikimi i burimve prodhuese

Planifikimi i orareve në PANTHEON MF është ndarje e detajuar e orareve si dhe kordinim i afateve të prodhimit dhe menaxhimit efektiv të resurseve. Kjo bartet nëpërmjet planifikimit operacional të rodhimit duke marrë parasyshë të dhënat e specifikimit, e veçanërisht nga operacionet teknologjike të prodhimit. Ne gjithashtu mund të përdorim metoda më të thjeshta oraret e prodhimit siç janë oraret me faza kohore dhe oraret me sasitë ditore të prodhuara. Të dyja kto metoda kërkojë më pak thë thëna hyrëse dhe në të njejtën kohë ofrojnl kërkesat materiale dhe planifikim të resurseve.
Më vonë ju mund tl krijoni urdhëresa të punës përmes planifikimit të kërkesave të materialit. Përdorni veglat në dispozicion që ndodhen në dritaren Procesi Urdhërat e Punës, që të vendosni radhitjen e ekzekutimit të urdhëresave të punës, dhe në fund të paraqitni këtë radhitje me anë të diagramit GANTT, ku manualisht ju mund të vendosni datat në një orarë të urdhëresave të punës tek një mikronivel.

Kërkesat materiale dhe planifikimi në faza kohore

Dy objektivat themelore janë planifikimi dhe përmbushja e afateve të prodhimit, si dhe planifikimi dhe shfrytëzimi optimal i burimeve të prodhimit.
Për qëllime të planifikimit të prodhimit softueri PANTHEON MF është i organizuar në mënyrë të tillë për të mundësuar qasje të ndryshme për planifikimin e llojeve të ndryshme të prodhimit. Ky softuer mbulon çdo gjë nga prodhimi individual dhe grupor (seri të vogla) deri tek prodhimi në shkallë të gjërë dhe në masë ose procese, si dhe të prodhime për prorosi (make to order MTO)ose prodhim për stoqe (make to stock MTS). Është i përshtatshëm për produkte të thjeshta dhe ato shumë të strukturuara, si dhe dhe proceset të kombinuara të prodhimit. Funksionaliteti i planifikimit të proceseve në PANTHEON mundëson shumë nivele, dmth planifikime të pjesshme dhe të plota. Kjo kryesisht fokusohet në planifikimin operativ afatmesëm si dhe oraret e hollësishme të prodhimit afatshkurtër.

Predkalkulacije, postkalkulacije i analize u proizvodnji

Vlerësimet e kostos dhe kosto analiza në prodhim

Vlerësimet e kostos janë përdorur për të krijuar vlerësimet e përafërta të çmimit të produkteve të prodhuara dhe të grumbulluara. Të dhënat janë marrë nga kostot e punës dhe materialit të vlerësuara në mënyrë direkte (normative) të listuara në specifikimet bazë të produktit.

Vlerësimet e kostos tregojnë strukturën e kostos të të gjitha niveleve të specifikimit, shprehur si kosto totale të materialit dhe punës së shpenzuar për artikuj.
Vlerësimet e kostos mund të kufizohet vetëm në lloje të caktuara të artikujve ose të materialeve, duke e bërë të mundur krijimin e  kostos së pjesshme për produktet që përmbajnë vetëm lloje të caktuara të materialeve apo punës. Kostot e materialit dhe punës mund të përcaktohet duke përdorur një numër të metrikëve kur krijohen vlerësimet e kostos, ose cilësimet nga ngjarjet e përcaktuara të biznesit në prodhim që mund të mblidhen. Një numër i simulimeve të çmimeve janë gjithashtu në dispozicion. Vlerësimi i detajuar i kostos së një artikulli ofron një pasqyrë të kostove të prodhimit që ndahen në të gjitha nivelet e specifikimit të artikullit.

Kosto analizat ekzekutohen në prapavijë të modulit për ndjekjen e urdhëresave të punës në prodhim; ato ofrojnë pasqyra të kostove aktuale të prodhimit të artikujve në urdhëresat e punës. Këto kosto aktuale që rrjedhin prej materialeve dhe punës kanë të bëjnë me artikujt kur ata janë pranuar në depo prej urdhëresave të punës. Shuma dhe metoda llogaritëse për kostot varen nga cilësimet për llojet e dokumenteve të urdhëresave të punës. Një numër i analizave të detajuara dhe përmbledhëse të kostos janë në dispozicion.

Programi gjithashtu ofron analizat e urdhëresave të punës dhe dokumentacionit të lidhur me urdhëresat e punës. Analizat ofrojnë pasqyra të statusit të urdhëresave të punës, lëshon dhe pranon raporte të gabimeve të statuseve, prodhimit të papërfunduar, dhe dokumenteve të lidhura. Të gjitha analizat mund të kryhen duke kombinuar një numër të metrikëve të ndryshme.

Na telefononi (038) 749 045

Telefononi konsulentët tanë dhe së bashku ju do të zgjidhni një zgjidhje të përshtatshme për optimizimin e proceseve të biznesit në kompaninë tuaj!