PANTHEON Accounting

Stabilitet, Besueshmëri sidhe Pajtueshmëri me Ligjet

Përdoruesit e PANTHEON accounting shpenzojnë më pak kohë në futjen e të dhënave, rrisin rezultatin e punës, dhe bëjnë më pak gabime gjatë futjes së të dhënave. Të gjitha ndryshimet legjislative dhe standardet përditësohen automatikisht nga interneti, duke siguruar që firmat e kontabilitetit  janë çdoherë në pajtueshmëri me rregullacionet dhe ligjet relevante. Me PANTHEON Accounting, gjithashtu është e lehtë për kompanitë e tilla të kalojnë në konsulencë dhe planifikim financiarë sidhe shërbime tjera të kësaj fushe.

Računovodstvo u preduzećima

Kontabiliteti në Ndërmarrje

Me PANTHEON mund të mbuloni të gjitha proceset e biznesit në ndërmarrje: blerjet, shitjet, prodhimin, shërbimet, dhe proceset e mirëmbajtjes: menaxhimi I burimeve njerëzore, financa, kontabilitet, planifikim dhe monitorim. PANTHEON është në anën tuaj qysh nga themelimi, kur ju duhet vetëm funksioni I faturimit, dhe vazhdon me juve kur ju të jeni kompani e madhe me disa filiale dhe operim ndërkombëtarë. Do të rritet me juve dhe të adoptoj kërkesat e juaja duke funksionuar ne përputhshmëri me programe tjera periferike në sistemin tuaj të të TI. Si rezultat I kësaj,janë disa versione, secila e gatshme me numër të ndryshëm të funksioneve. Përveç shumë funksioneve të TI, ajo ofron një numër të veglave që të lehtësoj punën e kontabilistëve.

Veçoritë
 • Një opsion i mrekullueshëm i automatizimit të postimeve, raporteve dhe eksporteve të të dhënave sipas nevojave dhe preferencave të përdoruesit.
 • Mundësia që të përdoret si modul I veçantë apo I lidhur me mallra, prodhim dhe modulin e personelit të Pantheonit dhe veglën për analizë të biznesit ZEUS.
 • Mbajtje e shënimeve dhe vlerësim të aseteve fikse.
 • Raporte të ndryshme jashtë “kornizave” mbi gjendjen e bilancit dhe opsionin e krijimit të raporteve të bilancit sipas kërkesave të përdoruesit.
 • Krijim të raporteve të ndryshme të konsoliduara në shtete të ndryshme.
 • Sigurojmë që programi është në përputhshmëri me legjislacionin në fuqi në këto vende: Slloveni, Kroaci, Bosnje edhe Hercegovinë, Mal të zi, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, Zvicër, dhe Bulgari.
 • Transfer online I regjistrimeve dhe tabela të ndryshme.
 • Ne në mënyrë konstante plotësojmë programin sipas propozimeve dhe dëshirave të klientëve. Vitet e fundit janë shtuar modulet si në vijim: shënime, inkasimi I borxheve, garancionet, tablon e menaxhimit të kontabilitetit.
 • Futje e shpejtë e faturave në bazë të faturave të lëshuara dhe të pranuara të marruna nga klientët në formë fizike.
 • Analiza të biznesit dhe planifikim financiarë.
 • Integrim me sisteme të ndryshme për menaxhimin e dokumenteve.
 • Mundësia e programimit të mëvonshëm të sistemit në bazë të nevojave dhe kërkesave të klientit.
 • Përgatitje dhe eksport I raporteve vjetore dhe periodike për administratën tatimore.

Računovodski servisi

Firmat e kontabilitetit

PANTHEON u ofron firmave të kontabilitetit një softuer të fuqishëm, eficient, dhe të sigurtë të kontabilitetit e i cili është i lehtë për tu përdorur. Me analizat biznesore, kontabilisti mund të ofroj klientëve të vetë konsulencë biznesore dhe është në gjendje të krijoj raporte biznesore shpejtë dhe lehtë. Raportet mund të lëshohen nga programi duke i eksportuar në PDF, MS Excel ose me e-mail dhe dërgoni raportet financiare tek administrata tatimore direkt nga programi nëpërmes internetit. Me opsionin Hosting mund ta përdorni programin pa investime ne infrastrukturë dhe mirëmbajtje .

Veçoritë
 • Shkëmbim të lehtë të të dhënave dhe dokumenteve në mes firmave të kontabilitetit dhe klientëve.
 • Shume opsione të mrekullueshme për postime të kostumizuara, raporte dhe eksportim I të dhënave në bazë të kërkesave dhe preferencave të përdoruesit.
 • Një opsion i mrekullueshëm i automatizimit të postimeve, raporteve dhe eksporteve të të dhënave sipas nevojave dhe preferencave të përdoruesit.
 • Mundësia që të përdoret si modul I veçantë apo I lidhur me mallra, prodhim dhe modulin e personelit në PANTHEON dhe veglën për analizë të biznesit ZEUS.
 • Mbajtje e shënimeve dhe vlerësim të aseteve fikse.
 • Raporte të ndryshme jashtë “kornizave” mbi gjendjen e bilancit dhe opsionin e krijimit të raporteve të bilancit sipas kërkesave të përdoruesit.
 • Krijim të raporteve të ndryshme të konsoliduara në shtete të ndryshme.
 • Sigurojmë që programi është në përputhshmëri me legjislacionin në fuqi në këto vende: Slloveni, Kroaci, Bosnje edhe Hercegovinë, Mal të zi, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, Zvicër, dhe Bulgari.
 • Transfer online I regjistrimeve dhe tabela të ndryshme.
 • Ne në mënyrë konstante plotësojmë programin sipas propozimeve dhe dëshirave të klientëve. Vitet e fundit janë shtuar modulet si në vijim: shënime, inkasimi I borxheve, garancionet, tablon e menaxhimit të kontabilitetit.
 • Futje e shpejtë e faturave në bazë të faturave të lëshuara dhe të pranuara të marruna nga klientët në formë fizike.
 • Analiza të biznesit dhe planifikim financiarë.
 • Integrim me sisteme të ndryshme për menaxhimin e dokumenteve.
 • Mundësia e programimit të mëvonshëm të sistemit në bazë të nevojave dhe kërkesave të klientit.
 • Përgatitje dhe eksport I raporteve vjetore dhe periodike për administratën tatimore.
PANTHEON certificirani računovođa

Certified PANTHEON Accountant

Një kontabilist i certifikuar në PANTHEON kryen me sukses trajnimin përmbledhës dhe programin e validimit duke mbajtur një test për kompetencat e tij/saj në fushën e Kontabilitetit, TVSH-së dhe Pagave. Ju mund ta shikoni listën e kontabilistëve të certifikuar në web-faqen e secilës degë.

 • Me  PANTHEON ju keni një pasqyrë të shkëlqyer të operacioneve të furnitorëve dhe klientëve(partnerëve) tuaj. Ju mund ta shini shumë shpejt se cilat dokumente janë shkëmbyer, volumin e qarkullimit që keni gjeneruar me ta, kërkesat dhe detyrimet ndaj tyre vetëm duke parë të dhënat për partnerin e caktuar në program.
 • Postime të definuara paraprakisht ju ndihmojnë që të mos mendoni për postimin e faturave dhe në të njëjtën kohë të iu shmangeni pa-rregullsive gjatë postimit të tyre.
 • Taskat (urdhërat) Automatike  sigurojnë që transaksionet postohen menjëherë.
 • Seksioni i transaksioneve përfshinë mbështetjen e transaksioneve me kesh dhe pa kesh, përgatitjen e kompensimit, kompensimet, eksportimi i dosjeve me urdhër-pagesa, të cilat importohen në bankën e zgjedhur, sidhe importimi i deklaratave bankare dhe postimi automatik i tyre, gjë që kursen shumë kohën.
 • Një numër i madh i pasqyrave të kërkesave nga klientët dhe detyrimeve ndaj furnitorëve( faturat e hapura, faturat me datë të tejkaluar, blerësit dhe furnitorët me të mëdhenj sipas qarkullimit etj.)
 • Funksionet (të parazgjedhur) siç janë interesi, shënimet mbledhja e borxhit etj.  ju ndihmojnë në mbledhjen e arkëtimeve nga klientët të cilët nuk i kanë kryer detyrimet në kohë apo nuk i kanë transferuar ato fare.
Versionet e avancuar të PANTHEON kanë vegla për analizë biznesore të cilat lejojnë të keni pasqyra të plota të operacioneve të kompanisë tuaj në të gjitha nivelet. Në këtë mënyrë kontabilistët çdoherë kanë një pasqyrë të biznesit të klientit të tyre apo kompanisë ku punojnë dhe ata nuk kanë nevojë të kërkojnë informacionet kyçe në disa vende të ndryshme. Të dhënat dhe analizat gjithashtu mund të eksportohen në e-mail apo në Excel me vetëm një klikim. Ju mund të shikoni të dhënat në një pasqyrë të thjeshtë apo në forma më të detajuara. Disa të dhëna të rëndësishme të analizave për kontabilistët dhe ekzekutivin:

 

 

 

 • Pasqyrë e punës së kompletuar, bazuar në projekte.
 • Bilanci i faturave të mbyllura dhe atyre të hapura
 • Kërkesat dhe detyrimet
 • Rezultatet e punës mujore
ACC_AJPES report_EN 
 • Pasqyrë e punës së përfunduar në databazat e kompanisë dhe transfer i të dhënave për faturim periodik
 • Raporte përmbledhëse për librat kryesorë për disa databaza të kompanisë në një pikë
 • Raportet përmbledhëse dërgohen çdo ditë në e-mail-in tuaj.
 • Mund to hapni dokumentet dhe raportet në databaza tjera lehtësisht përmes shkurtesave (shortcuts).
 • Postim automatik i faturave të lëshuara, të pranuara apo atyre POS gjatë natës.
 • Mund të vendosni shkurtesa (shortcuts) sipas dëshirës për funksione të ndryshme në program.
 • Vendosni privilegjet për të kontrolluar qasjen e përdoruesve në pjesë të ndryshme të programit.
 • Përdoruesit mund të eksportojnë të dhëna, regjistra, postime dhe raporte në formatet PDF dhe Excel, ku pastaj edhe mund të i editojnë ato.
 • Mund të hapni faturat thjeshtë duke klikuar dokumentet përcjellëse.
 • Përdoruesit mund të i zgjedhin raportet standarde të para-definuara, apo mund të krijojnë raporte dhe analiza sipas nevojës dhe dëshirës.
 • Mund të krijoni shabllone për postim automatik (periodik) të tipeve të dokumenteve.

Sistemet e informacionit për biznese janë organizma të gjallë, të cilat duhet të adaptohen në ambiente që ndryshojnë çdo herë. Ndryshimet legjislative janë një nga faktorët që qojnë në evoluimin e përjetshëm të softuerëve për biznes. Një tjetër janë nevojat e brendshme për përmirësim të programit për ta bërë atë më të shpejt, më stabil dhe më të lehtë. Kjo do të thotë që programi duhet të përditësohet rregullisht me versionet e reja. PANTHEON  përditësohet përmes internetit së paku çdo katër muaj. Këto janë rastet kur softueri lëshohet me ndryshimet dhe përmirësimet e nevojshme. Gjatë kohës kur ka ndryshime të mëdha legjislative (siç janë ndryshimet në llogaritjen e TVSH-së, fiskalizimi etj.) programi përditësohet në të njëjtën ditë kur hyn në fuqi ndryshimi. Për ta bërë përditësimin sa më të lehtë, i gjithë procesi është i automatizuar dhe kryhet përmes Internetit.  Privatësia dhe siguria e të dhënave të biznesit të përdoruesit janë të garantuara gjatë procesit të përditësimit! Ekspertët e zhvillimit në kompaninë Datalab janë të detyruar për ta përmirësuar programin, përderisa degët e lokalizojnë programin dhe vazhdimisht kontrollojnë legjislacionin relevant për ndryshime eventuale.

e-Kontabiliteti në CLOUD

PANTHEON Hosting kanë kontraktuar bashkëpunimin me operatorët në infrastrukturën e të cilëve ruhet sistemi i  databazës tuaj PANTHEON. Serverët janë çdoherë aktiv, në mënyrë që të dhënat të jenë gjithmonë në dispozicion.

Si të filloni ta përdorni Pantheon Accounting?

Na kontaktoni

Kontaktoni me konsulentët tanë në  038 749 045 ose dërdoni e-mail në info@datalabks.com

Provoni versionin demo

Plotësoni formularin dhe filloni ta provoni versionin DEMO, të cilin mund ta licenconi më vonë.

Regjistrohuni në KURSE

Shikoni lisën e kurseve të organizuara nga Akademia Datalab për kontabilistë.

Çmimet dhe Veçoritë e  PANTHEON Accounting

PANTHEON me qira (Hosting)

Të gjitha të dhënat që hyjnë në PANTHEON (p.sh. faturat, inventari, kontabiliteti, pagat, etj) ruhen në një bazë të dhënash që gjendet zakonisht në një kompjuter të veçantë – server. Serveri është çdoherë aktiv, në mënyrë që të dhënat të jenë gjithmonë në dispozicion, përveç kushteve të përshtatshme të sigurisë në server për të parandaluar humbjen e të dhënave, para së gjithash ka mbrojtje dhe siguri fizike sidhe softuerike. PANTHEON Hosting paguhet si pjesë e normës mujore dhe kjo përfshin përdorimin e programit, risitë ligjore, të dhënat e arkivimit dhe serveri me qira.

Më shumë për PANTHEON Hosting

Blerja e  PANTHEON-it

Në rast se ju vendosni për të blerë programin, ai do të jetë i instaluar në kompjuterin/serverin tuaj,  dhe juve ju duhet përditësoni rregullisht softuerin për versionet e reja (në mënyrë për të marrë vazhdimisht ndryshimet legjislative dhe funksioneve të reja) dhe për të siguruar që të dhënat arkivohen. Shuma e blerjes do të zgjidhet në një këst të vetëm dhe programi do të jenë pronë e juaj. Ju do të ngarkoheni me një shumë vjetore totale për përditësime programit.

Thirrni në (038) 749 045

Telefononi konsulentët tanë dhe së bashku gjeni një zgjidhje të përshtatshme për optimizimin e proceseve të biznesit në kompaninë tuaj!