Gjenerata e re PANTHEON X

E vetmja gjë që nuk ndryshon për ne është vetë ndryshimi. Me ndihmën tuaj , të nderuar klient, kemi bërë 8,951 përmirësime ne pesë vitet e fundit. Pritëshmëritë tuaja e kanë drejtuar zhvillimin tonë për tërë këto vite, gjë që ka ndihmuar në përmirësimin e eficiencës së biznesit tonë. Rezultat i gjithë kësaj pune është gjenerate  dhjetë e PANTHEON – PANTHEON X.

Më i Shpejtë dhe më Eficient

vEÇORI MË TË SHPEJTA DHE MË EFICIENTE DO TË PËRFSHIHEN NË VERSIONIN TËRËSISHT TË RI pANTHEON X. KËTO PËRMIRËSIME DO TË BËHEN GRADUALISHT DERI NË QERSHOR 2016. VERSIONI I PARË ZYRTAR I PANTHEON X ËSHTË LËSHUAR MË 24 DHJETORË 2015.

Përmirësimet kryesore

 • Hapje e shpejtë (përmirësimi më i madh për internet të ngadaltë dhe për qasje në Cloud)
 • Operacione më të shpjeta (p.sh subjekte, identet, regjistrat e dokumenteve; konsola administrative dhe sinkronizim offline i të dhënave për POS )
 • përmirësime në modulin e dokumenteve, i cili tani mundëson skenimin në PANTHEON pa aplikacione te treta.
 • Sisteme të integruara të dokumentimit dhe arkivimit për të gjitha licencat, kjo është veçanërisht e dobishme për kompanitë me shërbime të jashtme apo të mbrendshme për kontabilitet.
 • Dizajn modern i përshtatur për sistemet më të reja operative dhe tablets
 • interface dhe sistem i autorizimit tërësisht të ri për cilësime më të lehta të lejimeve dhe kontroll më e shpejt e tyre, që do të thotë më pak çështje për upgrade të softuerit.

%

Operacione komplekse më të shpejta

Përmirësimet dhe Updates

%

Rritja e efikasitetit në punë

%

Dizajn dhe interface i ri

Përmirësimet në Module

MALLËRAT (Hermes)
 • Libër komercial më i shpejtë dhe hapje më e shpejtë e raporteve
 • Bashkim, shtim dhe kalkulim më i shpejt i faturave të lëshuara; kalkulime të bazuara në diferencën e çmimeve dhe kontabilimin e keshit
 • Shtim i rreshtave në dokumente (fatura, porosi)
 • Kalkulim i transakcioneve me numër serik
 •  Frormë e re për krijimin e vlersimeve të stoqeve që mundëson futjen e të dhënave dhe rivlersim më të shpejtë dhe më të lehtë të stoqeve
 • Formë e re për krijimin e zbritjve për pagesa me kesh sidhe raporte të tyre.
 • Opsione të rrumbullakësimit për faturat e lëshuara dhe porositë e konsumatorëve në nivel të tipit të dokumentit, opsione per rrumbullaksim të specifikuara nëpër dokumente
 • Opsione shtesë për kontrollim dhe printim të porosive sidhe dokumenteve tjera të lidhura me një ident të veçantë
 • Kopjimi i dokumenteve për të krijuar çfardo sasie të tyre duke u bazuar në dokumentin origjinal, dokumenti i shërbimit
 • Nënshkrime shtesë në dokument
 • Futje automatike për disa forma të tatimeve
FINANCAT (Demeter)
 • Postim automatik më i shpejtë i materialeve të përdorura, fatura të lëshuara dhe të pranuara tani edhe për kontabilistët, të cilët krijojnë regjistrime me anë tl librit kryesorë
 • Postim më i shpejtë i regjistrimeve në ditarë
 • Mbyllje më e shpejtë manuale
 • Printim më i shpejt i strukturës së identeve të hapura(të pa paguara)
 • Regjistra të optimizuar të kontabilitetit
 • Përmirësim në  metodat e futjes së faturave në kontabilitet (në përdorëshmëri dhe funksionalitet)
 • Pasqyrë e optimizuar e  të dhënave financiare në regjistrin e subjektit
 • Opsion për ndjekjen e zinxhirëve multilateral të kompensimit
 • Shtim automatik i subjektit në importimin e ekstraktit (nga databaza të ndryshme)
 • Shtim i nënshkrimeve të skanuara specifike të përdoruesve në raporte
 • Caktim automatik i ID-së dhe definim i fushave të domosdoshme në regjsitrin e qendrës së kostove
 • OS regjistër i lidhur dhe urdhërat e udhëtimeve
 • Përmirësim i krijimit të fajllave për zbatim (shtim i hapave për krijim të fajllave)
 • Raporte në dashboard-e për shefat e departamenteve/shërbimeve të kontabilitetit
 • Shkurtesa të opsioneve të përshtatura për kompanin/databazën dhe detyrat e përdoruesit
PERSONELI (Hera)
 • Krijim më i shpejt i raportit të pagave
 • Krijim më i shpejt i raportit të udhëtimeve
 • Punë më e shpejtë me format  M-1, M-2, M-1/M-2, M-1A
 • Eksportim më i shpejt i listës së punonjësve, të cilët duhet ta ribëjnë ekzaminimin mjekësorë
 • Më shumë opsione për kriteret Profesioni, Adresa, Banka, Kreditë, Mbikëqyrësi etj …
 • Shpërndare e çelësave për paga
 • Importim i prezencës nga Excel në PANTHEON
 • Kontrollë për impotet nga Excel
 • Regjistër i punonjësve me fotografi
 • Shërbime Web për shkëmbim të të dhënave me shërbimet e punësimit të studentëve
 • Shfaqje të gjitha pagesave / shpagesave në lidhje me periudhën e zgjedhur TO
 • Modul i shtuar për menaxhmentin e përmirësuar të ndërrimeve (turneve)
 • Dërkim i formave dhe raporteve për dokumentim
INTELIGJENCA BIZNESORE BI (Zeus)
 • Procesim më i shpejt i kubeve OLAP
 • Shpim (drill-through) më i shpejt sidhe qasje në të dhënat burimore më e shpejtë
 • Ngrakim më i shpejt i thë dhënave në regjistrin e komponeteve
 • Zëvendësim i OWC komponenteve me ato më moderne dhe më të fuqishme  – DevExpress tabela dhe grafikone ( spreadsheets)
 • Menu e re (Ident i pavarur i menusë) për ZEUS analizat
 • Autorizim për planifikim të tipeve të dokumenteve, opcion për kopjim të tëdhënave të planifilkimit ndërmjet tipeve të ndryshme të dokumenteve

Dosjea e punonjësit, faturat e lëshuara, Postimet

Shitja me shumicë

Shitja me shumicë

Upgrade-et deri më 7 Qershor 2016

PANTHEON (gjenerale)
 • Ridizajimi i formës logjike për pasqyrë më të mirë të të dhënave të futura
 • Raporte më të shpejta dhe printim në prapavijë (background)
 • Ndërfaqe (interface) e përmirësuar për raporte të kostumizuara (përshtatura)
 • Regjistra hierarkik (departamentet, qentrat e kostos, klasifikimet) në verzionet ME dhe MF
 • Mbështetje e zgjeruar për pajisjet e jashtme POS
 • Ndërfaqe (user interface) e përditësuar dhe e përshtatur për sitemet më të reja operative (Windows 10) dhe tableta
MALLËRAT (Hermes)
 • Shtim më i shpejtë në dokumente. Në të njëjtën kohë, mesazhet do të barten tek tabela e Statistikave në fund të procesit dhe nuk do të pengojë vetë procesin.
 • Futje automatike e një identi të ri në regjistër kur futet një dokument.
 • Alokim i identeve me numër serik specifik dhe variante të produktit.
FINANCAT (Demeter)
 • Përgaditja e shablloneve për raporte tek institucionet financiare ( bankant ) dhe opsioni i transferimit të këtyre formave përmes shërbimeve të internetit
 • Export/import në pajtueshmëri me XBRL standardet
 • Automatizim më i madh i procesit të shitjes së aseteve fikse.
PERSONELI (Hera)
 • Krijim më i shpejt i urdhërave të udhtimeve
 • Zgjedhni punonjësin apo ID si qëllim i Pagesës në urdhërat e pagesës
 • Kopjim automatik i bouseve/zbritjeve
 • Grafikone Gantt më të shpejta dhe më ë mira
 • Nënshkrime të skanuara në personel, listën e pagav dhe TO raporte
 • Dërgim i formave dhe raporteve për dokumentim
INTELIGJENCA BIZNESORE BI (Zeus)
 • Përmirësimet në Dashboard (grafikona) :
  • Tipe të reja të komponeteve për Forum/Lajme/Video prezantime
  • Tip i ri i komponentit për ToDO
  • Grafikone të reja për Pasqyrat e Shitjes
 • OLAP analiza më të shpejta dhë të përmirësuara për tajnime bazike në PANTHEON :
  • Drop-down meny për konditat dhe veglat
  • Cilësime të ndryshme për formatim të numrave në “pivot charts” (presjet decimale, përqindja, etc.)
  • Dimension i ri i tipit të Subjektit në analizat provuese të balanceve
 • Përmirësimet në planifikim:
  • Ngrirje e kolonave të titujve të një linje sidhe emrit të sajë kur e lëvizim majtas ose djathtas
  • Mundësi për zhvendosje në tab-in e Analizave
  • Planifikim automatik i shitjeve bazuar në sasinë(volumin) e porosive
 • Komponente të zavendësuara në pivot chart tek analizat ad-hoc me komponete më të fuqishme

Dëshironi të jeni vazhdimit të informuar lidhur me PANTHEON X?

Regjistrohuni për lajme dhe këshilla se si ta përdorni PANTHEON X në mënyrë më efikase.

X