Mbështetje për PANTHEON direkt nga Datalab

Për një punë më të lehtë dhe më të rehatshme me sistemin e informacionit të biznesit Rekomandohet departamenti i mbështetjes nga Datalab për çështjet e mirëmbajtjes. Në të njëjtën kohë vetë kontrata gjithashtu shumë përfitime tjera.

 

Mirëmbajtja bazike

Shërbimet e mirëmbajtës bazike janë të dizajnuara për të ofruar një paketë për punë shumë të lehtë dhe efikase brenda funksionaliteteve ekzistuese, dhe kjo përfshihet në shumën paushalle. Si pjesë e mirëmbajtjes themelore, ne ju ofrojmë shërbimet  në vijim:

 • përparësi kur të kërkoni ndihmë dhe kohë më të shkurtër përgjigje,
 • administrator i klientit,
 • Përditësim dhe module shtesë,analiza apo arnime (patch) për paketën softuerike, të cilat vijnë si rezultat i ndryshimeve në vetë paketën softuerike,
 • Pasqyrë mujore e data-bazës së paketës softuerike, vendosje e planeve të duhura për optimizimin e data-bazës, kontroll i logut të transaksioneve sidhe kontroll i rregullt për backup,
 • ruajtjen e integritetit referencial,
 • njoftimi i ndryshimeve, përmirësimeve dhe / ose gabimeve në paketë software, sidhe kryerja e përmirësimeve të nevojshme në kuadër të modulit të pakos ekzistuese softuerike,
 • këshillimi në lidhje me lajmet dhe zgjidhjet për paketën softuerike, i cili do ti bëjë më të lehta operacionet aktuale, të rrisë efikasitetin e saj dhe si pasojë një kosto më të ulët ,
 • këshillim në konfigurimet e nevojshme dhe kapacitetin e pajisjeve të nevojshme për të punuar me  paketën softuerike.

 

Mirëmbajtjet shtesë

Shërbime të tjera të mirëmbajtjes, të cilat gjithashtu janë me pagesë, mbi të gjitha kanë për qëllim për të siguruar përdorimin më efikas të funksionaliteteve dhe zbatimin e funksioneve të reja dhe ekzistuese për të rritur vlerën shtesë tek konsumatori.

Në shërbimet e mirëmbajtjes ne ofrojmë::

 • eliminirati probleme u funkcioniranju programskog paketa, nastale kao rezultat nepravilne upotrebe programskog paketa,
 • dokvalifikacija i uvod u radno okruženje korisnika od osoba koje su u radnom ili ugovornom odnosu s korisnikom,
 • podešavanje i prilagođavanje programskog paketa potrebama unutar standardne funkcionalnosti programskog paketa,
 • savjeti za definiranje, analizu i rješenja poslovnih problema s kojima se korisnik susreće pri korištenju programskog paketa,
 • razvoj dodatnih modula, ispisa, analiza ili unosnih maski za softverski paket. Nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na novim funkcionalnostima, razvijenim na zahtjev i za račun klijenta je jedino korisnik, osim ako nije drugačije dogovoreno.

Më shumë informata

Më shumë informata« »Për më shumë informata apo mbështetje direkte apo kontratë të mirëmbajtjesë, thirrni në (038) 749 045 apo na shkruani  e-mail.