Hapësira e të dhënave në cloud - Më shumë hapësirë, pa rritjen e çmimeve!

Nga dita e parë e ofrimit të produktit Cloud kemi menduar se si të bëhet ruajtja dhe mbrojtja e të dhënave, më lehtë. Me çdo version të ri, ne shqyrtojmë ndikimin e tij në rritjen e hapësirës së nevojshme. Në dy dekadat e fundit, ne shumë herë kemi hasur në përdorues duke u përpjekur vazhdimisht për të rivendosur të dhënave ka që kanë humbur. Faktikisht procesi për backup ka nevojë për vëmendje, saktësi dhe rregullsi. Gjërat të cilat si pasojë e angazhimit të përditshëm shpesh i harrojmë. Për këtë arsye, me teknologjinë Cloud ofrojmë masa të shumta sigurie në disa nivele.

Më shumë …

Çdo licencë PAANTHEON Cloud gjithashtu përfshin hapësirën për ruajtën e të dhënave. Në pajtueshmëri me nevojat e klientëve tanë, ne ju njoftojmë për rritjen e kapacitetit për ruajtën e të dhënave, plus zbritje tjera në sasi!

Hapësirë shtesë për ruajtën e të dhënave pa shpenzime shtesë

Nga data 2.1.2017 ne kemi ngritur kapaciteti për ruajtën e të dhënave për llojet e licencave LX, LT, LT3 dhe RE, e cila do të përmbushë nevojat e klientëve, por gjithashtu kemi ofertë të favorshme për hapësirë shtesë për ruajtën e të dhënave.

Lloji i licencës hapësira Nga 01.02.2017
LX 350 MB 500 MB
LT 350 MB 500 MB
LT3 500 MB 750 MB
RE 350 MB 500 MB

Shembujt e hapsirës së përfshier në çmim

Licenca Sasia Hapësira Çmimi Vlera e
pagesës
mujore
Total Hapësira
RE 1 500 MB 41,90 € 41,9 € 500 MB
ME 5 500 MB 59,90 € 299,5 € 2500 MB
RT 7 350 MB 22,90 € 160,3 € 2450 MB
Skupaj 501,7 € 5450 MB

Nëse keni një licencë RE, pesë ME dhe shtatë licenca RT, kjo do të thotë se keni gjithsej 5,450 MB (5.45 GB) në dispozicion.

Zbritje në sasi për hapësirë shtesë.

Nëse keni nevojë për hapësirë shtesë pas blerjes së licencave të lartpërmendura Datalab LLC ju ofron Klientëve të vet zbritje në sasi! deri 50 % zbritje në hapësirë 1GB për të gjithë klientët që përdorin PANTHEON Cloud dhe kanë nevojë për më shumë se 25 GB hapësirë.

 

Zbritja në Sasi – Çmim i ri mujorë për 1GB hapësirë shtesë:

Hapësira Çmimi nga 01.02.2017
1GB – 9GB 3.99 €/GB
10GB – 24GB 2.99 €/GB
25 GB – 1.99 €/GB

 

* Shembull: hapësira e nxënë 7,01GB llogaritet si 8GB . Përdoruesi për 8GB hapësirë do të paguaj : 8 x € 3.99 = € 31.92 në muaj.

Kostoja e ruajtës së të dhënave për PANTHEON Cloud?

Databaza e zbrazët, e cila përmbanë vetëm konfigurimet bazike dhe llojet e dokumenteve ka rreth 250 MB të dhëna. Të gjitha të dhënat e reja në PANTHEON trajtohen si regjistrime dhe reflektojnë në hapësirën në dispozicion. Shënimi në PANTHEON konsumon përafërsisht 2 KB hapësirë (document header) sidhe afërsisht 4 KB në pozicionet e regjistruara.  Writing in PANTHEON consumes approximately 2 KB of space (document header) and approximately 4 KB of space to record positions. Hapësira prej 1GB përmbanë përafërsisht 100,000 konto me mesatarisht 2 pozicione.

Çmimi për 1 GB shtesë është € 3.99 / muaj. Në shikim të parë duket më e shtrenjtë se shërbimet online siç është SharePoint, DropBox, Amazon etj., po duhet të kuptohet se kjo nuk është ruajtje e thjesht e fajllave, por ruajte e strukturuar dhe e sigurt e të dhënave (SQL). Backups ruhen çdo ditë në baza mujore dhe vjetore. Për çdo 1 GB që përdorni duhet të ruhen 24 GB të dhëna! Dmth  databaza prej 1 zënë 100 MB hapësirë në Cache (memoria e shpejt e diskut), së paku 1 GB të dhëna në diskun e serverit sidhe 7 + 4 + 12 = 23 GB  backup.

€ 3.99 është vlerë me e vogël se kosto e cila ju duhet për të blerë CD/DVD me hapësirë të njejtë.

Duke marrë parasysh çmimin e më sipërm për shërbimet e PATHNEON Cloud, ne jemi shumë konkurrues përkundër kompanive tjera që ofrojnë shërbime të ngjashme, nga dy deri pesëmbëdhjetë herë çmim më i ulët, përderisa PANTHEON ofron gjithashtu hosting lokal dhe në përputhshmëri me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave të Republikës së Kosovës.

Për krahasim, shikoni çmimet e produkteve konkurruese që ofrojnë qira për hapësirë shtesë në Cloud:

MICROSOFT DYNAMICS 365 SALESFORCE NETSUITE
Hapësira 2 GB = 4 €/mauj
(çmimi për qasje në një databazë të vetme)
50 MB = 300 $/Vit
500 MB= 1.500 $/Vit
1GB = 250 $/Vit
10GB= 1.250 $/Vit
Hapësira  shtesë 10 GB = 498 $/Vit

Thirrni në (038) 749 045

Thirrni konsulentët tanë dhe gjeni një zgjidhje të përshtatshme për optimizimin e proceseve biznesore në kompaninë tuaj!

X